У поступцима који се воде пред судовима Републике Србије плаћају се судске таксе по одредбама Законом о судским таксама (Сл. гласник РС“ бр. 28/94....31/2009) и Таксене тарифе која је његов саставни део.

Одредбама Закона о судским таксама регулисана су питања настанка обавезе, таксених обвезника, рока у коме се такса плаћа, начин плаћања таксе, ослобађање од плаћање таксе, утврђивање вредности ради наплате, повраћај таксе, начин коришћења средстава од наплате и др.

У одељцима који следе цитиране су одредбе Таксене тарифе која је саставни део Закона о судским таксама, где можете видети начин обрачуна висине таксе за поднеске странака, одлуке суда и др. у парничним, извршним, кривичним и ванпарничним поступцима.