Информатор суда

 

Информатор о раду садржи основне информације о Вишем суду у Краљеву, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања суда у надлежности које има.

Информатор о раду Вишег суда у Краљеву, сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА