Пословни подаци

 

ЈБКЈС: 80441

ПИБ: 106399037

МБ: 17772945

ЖИРО РАЧУН: 

Судски депозит: 840-246802-26

Рачун казни и трошкова паушала: 840-29566845-79

Судске таксе: 840-29592845-67