Послове секретара суда обавља судијски помоћник Драгана Симић.