УВЕРЕЊЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

 

Сходно  члану  32  Закона  о  одговорности  правних  лица  за  кривична  дела, ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА, као И ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ОГРАНЦИ СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈА ИМАЈУ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, да се од 28.10.2013.године, захтев за давање података из казнене евиденције на меморандуму правног лица, за кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Сл. гласник РС", бр. 94/2016), за која је надлежно Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, подноси Вишем суду у Краљеву Посебно одељење за сузбијање корупције, Пљакина број 4, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 15,00 часова.

Захтев могу поднети заступници правног лица и то:

-  законски заступник;

-  лица која су актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво и као таква регистрована у складу са законом о регистрацији (остали заступници);

-  пуномоћници по запослењу, односно лица која као запослени у друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, у границама послова на којима раде без посебног пуномоћја;

-  прокуриста.

Напред наведена лица могу и преузети уверење суда.

Уколико захтев предају лица која нису напред наведена, потребно је приложити пуномоћје на меморандуму фирме за предају захтева за давање података из казнене евиденције и преузимање уверења суда.

Уз захтев за давање података из казнене евиденције потребно је приложити:

-  фотокопију извода из Агенције за привредне регистре за правно лице за које се захтевају подаци –оригинал на увид;

-  фотокопију обрасца “оверени потписи лица овлашћених за заступање”– оригинал на увид;

-  доказ о уплати таксе за издавање података из казнене евиденције, у износу од 190,00 динара уплатити на број рачуна 840-29592845-67, модел 97, позив на број 45-050.

НАПОМЕНА!

- уколико захтев подносе пуномоћници по запослењу, потребно је приложити и потврду издату од стране правног лица, којом се потврђује да запослени у наведеном правном лицу ради на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи;

- уколико захтев подноси прокуриста, потребно је приложити и прокуру (пословно пуномоћје) – фотокопија, оригинал прокуре на увид, којим га правно лице овлашћује да у његово име и за његов рачун закључује правне послове и предузима друге правне радње.

Захтев који се односи на Посебно одељење за сузбијање корупције се може поднети путем поште на адресу 36000 Краљево, Пљакина 4, а прилози уз захтев напред набројани морају бити у оригиналу или оверене фотокопије истих. Уверење у том случају суд доставља, такође путем поште након обраде примљеног захтева.