Фотографисање и снимање

 

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз претходно прибављено писмено одобрење председника суда. Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања снимака одобрава председник суда уз претходно прибављено мишљење поступајућег судије и сагласност странака и учесника у поступку, уз вођење рачуна о интересу јавности у сваком конкретном случају, са једне стране, и приватности и безбедности учесника у поступку, с друге стране.

 

Захтев за добијање писменог одобрења председника суда за фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима заинтересована лица морају поднети благовремено, како би се испоштовала описана процедура предвиђена Судским пословником. Молба за фотографисање и снимање у просторијама Вишег суда у Краљеву може се поднети писменим путем, предајом молбе на шалтер суда, или преко факса - 036 333 231, као и електронским путем на адресу uprava@kv.vi.sud.rs. Молбу за фотографисање и снимање неопходно је поднети најкасније дан пре фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања. 

 

За време фотографисања и снимања у судници не сме се реметити ток суђења и ред у судници, нити злоупотребљавати дозвола дата у исте сврхе. 

Oбразац молбе за фотографисање и снимање Величина: 0.18 MB