Пријем поште и писарница

 

У судској писарници се обављају администативни и технички послови у суду, по свим предметима из надлежности Вишег суда, послови пријема писмена, послови архиве, експедиције и доставе поште и експедиције писмена.

У оквиру судске писарнице постоје следећи одсеци:

- кривична писарница (за кривичне првостепене и другостепене предмете, предмете за поступке против малолетника и предмете одељења за претходни поступак и предмете КВ већа);

- грађанска писарница (за грађанске првостепене и другостепене предмете);

- одсек писарнице Посебног одељења за сузбијање корупције;

- одсек за пријем и експедицију писмена који чине:

      - пријем и експедиција писмена

      - архива

      - доставна служба.

Радом писарнице руководи Управитељ писарнице који планира, усмерава и надзире рад писарнице и врши најсложеније послове из делокруга рада писарице и одсека за пријем и експедицију писмена. Управитељ писарнице одговоран је за законит, правилан и благовремен рад писарнице и одсека за пријем и експедицију писмена, и за свој рад одговара председнику суда и секретару суда.

Управитељ судских писарница у Вишем суду у Краљеву је Милутин Отовић.

Контакт телефон: 036/313 353, локал бр. 146 и 147

Факс: 036 321 531