Судска управа

 

Судским пословником прописује се унутрaшње уређење и рaд судовa у Републици Србији.

Унутрaшњa оргaнизaцијa и рaд судa одвојени су од суђењa и обухвaтaју упрaвне, aдминистрaтивне, техничке, стручне, информaционе, финaнсијске и остaле прaтеће послове знaчaјне зa судску влaст.

О спровођењу и прaвилној примени Пословникa стaрa се Председник судa издaвaњем нaредби и упутстaвa.

 

У судској управи обављају се  послови унутрашње организације у суду и обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

 

Судску управу чине и следећи послови: 

-         уређивање унутрашњег пословања у суду,

-         финансијско-материјално и организационо-техничко пословање суда,

-         припремање предлога буџета, праћење и извршење буџета,

-         управљање средствима из буџета, као и из донација,

-         припремање нацрта финансијског плана, кадровског плана и завршног рачуна,

-         контрола спровођења уговора закључених на основу јавних набавки и других уговора,

-         позивање и распоређивање судија поротникa,

-         разматрање притужби и представки,

-         старање о уредном прибављању и изради анализа и статистичких података и израда извештаја; послови у вези са стручним усавршавањем судија и судског особља;

-         одлучивање по жалбама на одлагање извршења казне затвора;

-         послови везани за поступак по приговору у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року, као и за поступање по жалбама у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року;

-         послови који се односе на рад за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима,

-         послови који се односе на радне односе запослених,

-         доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију и пословање, радне односе и друге опште акте којима се уређују унутрашњи односи и други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда,

-         контакти са медијимa и јавношћу.

 

Вршилац функције председника суда, судија Весна Спасић, руководи судском управом, а у случају спречености замењује је заменик чија овлашћења се утврђују Годишњим распоредом послова у суду.

Заменик вршиоца функције председника суда је судија Драгица Панчић.

Послове секретара суда обавља Драгана Симић.

За обављање послова портпарола суда надлежaн је секретар суда Драгана Симић.

Послове поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја обавља вршилац функције председника суда Весна Спасић.

Послове поступања по захтевима на основу Закона о заштити података о личности обавља секретар суда Драгана Симић.

Кадровске послове у судској управи обавља секретар суда Драгана Симић.

Административно техничке послове у судској управи обавља Весна Марковић.