Судска одељења

 

У Вишем суду у Краљеву основана су: 

 

1. Кривично одељење

2. Грађанско одељење

3. Посебно одељење за сузбијање корупције

4. Одељење судске праксе

5. Припремно одељење

 

У оквиру кривичног одељења образовано је „ Кж“ веће и организован кривични поступак према малолетницима, као и кривично веће за одлучивање ван главног претреса „Кв“.

У оквиру грађанског одељења образовано је „Гж“ веће, спроводе се поступци за рехабилитацију, поступци у радним споровима, као и у споровима о ауторским и сродним правима, заштити и употреби проналаска, модела, узорка, жигова и ознаке географског порекла, поступци за утврђивање и оспоравање очинства и материнства, као и поступци за признавање страних судских одлука.

Посебно одељење за сузбијање корупције поступа у предметима за подручје Апелационог суда у Крагујевцу.

У оквиру кривичног и грађанског одељења образовано је и одељење судске праксе.

У припремном одељењу обављају се послови предвиђени одредбом члана 279 ЗПП-а и члана 16 Судског пословника.