Дактилобиро

 

 

У организационој јединици дактилобироа обављају се сви послови везани за вођење записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, дописа, вршење преписа, као и остали административни послови неопходни за правилно пословање суда, уз поштовање судског пословника.

Радом организационе јединице руководи шеф дактилобироа Слађана Цветковић.